carpon

HORENG BON JOVI TEH URANG GARUT

ti kuring

kang bon joviOPAT taun ka tukang, harita kuring masih kénéh digawé di Carnival Cruising Lines, nyaéta pausahaan kapal pesiar anu jalurna téh ti   Miami, Florida, tepi ka Kapuloan Bahama. Boga pancén téh jadi waiter dina dék kapal.

Hiji mangsa, kapal kuring katatamuan ku grup band ti New Jersey, New York. Saha deui mun lain Bon Jovi. Batur sapagawéan mani hariweusweus ngomongkeun Jon Bon Jovi saparakanca. Sok komo barudak awéwé mah teu sirikna pada histeris. Kuring mah haré-haré baé. Rék Bon Jovi rék Metallica mangsa bodo!, kuring mah teu pati resep kana musik brang-bréng-brong  siga rock music téh. Resep ogé kana musik slow panineungan anu biduanna  Matt Monroe, Engelbert Humperdink, jeung Simon ‘n Garfunkel.

Hiji poé wanci haneut moyan. Para tamu réa nu ngadon moé awak dina dék kapal. Pon kitu deui Mr. Jon Bon Jovi, Mr. Richie Sambora, Mr. David Brian, Mr. Tico Torres, jeung Mr. Alec John Such. Kabeneran kuring ngaliwat ka palebah maranéhna. “Hi, waiter, come here please!” Mr. Bon Jovi ngagentraan. Manéhna  ménta orange juice, gancang baé ku kuring teh ditedunan. Waktu kuring mikeun pesenan Mr. Bon Jovi, Mr. Sambora pesen lemon-tea, kuring rikat mangmawakeun. Waktu mikeun pesenan Mr. Sambora, Mr. Torres hayang diet-coke jeung kuéh pancake, teu talangké kuring nyadiakeun. Waktu mikeun pesenan Mr. Torres, Mr. John Such ménta susu jeung roti sandwich. Kuring mimiti keuheul. Waktu mikeun pesenan Mr. John Such, kuring kukulutus maké Basa Sunda : “Ieu mah jelema, aya ku ngagawékeun pisan, cik atuh ari pesen dahareun téh disakalikeun! “. Naha atuh ari pok téh Jon Bon Jovi ngomong : “Éta mah risiko pagawéan manéh atuh, Céng!”. Gebeg !  kuring reuwas. Baruk Jon Bon Jovi bisaeun ngomong Basa Sunda ? ………… .
“Har, geuning sadérék téh tiasa nyarios Basa Sunda?” kuring nanya tamba éra.
“Kapan karuhun déwék téh ti Cisurupan,” témbalna kalem.

Leng kuring ngahuleng. Asa ngimpi. Naha enya kitu Jon Bon Jovi téh bibit buitna ti Cisurupan Garut ? Panasaran kuring nanya deui : “Is that right, Sir?”
“Silaing cangcaya ? Ayeuna déwék rék nanya, ari silaing urang mana ?”
“Abdi ogé sami ti Garut.”
“Garut palebah mana?”
“Singajaya.”
“Nyaho Kampung Mariuk di wewengkon Singajaya?”
“Tangtos atuh da abdi téh urang dinya.”
“Wawuh ka Mang Sadeli tukang nyadap?”
“Kenal pisan.”
“Bisi teu nyaho, anjeunna téh baraya déwék, geureuhana téh rayina Ajengan Syukron ti Cisurupan, ari déwék ka Ajengan pernahna kapiemang.” Kuring ngan bati olohok. Teu sangka, Jon Bon Jovi biduan hardrock nu kasohor saalam dunya téh geuning masih kénéh teureuh Garut.

Ti harita kuring jadi mindeng ngawangkong jeung manéhna. Anu matak kuring jadi apal silsilah kulawargana. Bapana téh jenenganana Haji Suja’i patani tomat anu beunghar ti Cisurupan. Ari indungna téh Mrs. Mary Joe Martin, pituin urang New Jersey . Aranjeunna tepang di Kota Madinah, dina mangsa munggah haji. Haji Suja’i henteu mulih deui ka Indonésia tapi ngiring sareng ingkang geureuha ka Amérika. Di New Jersey, padamelan Haji Suja’I tetep baé ngebon tomat. Mrs. Suja’I banget suhud ngawulaan carogé. Tepi ka waktu kakandungan ku si cikal, Mrs.Suja’i méh baé sabrol- broleun di kebon tomat, duméh tas nganteuran timbel keur Mang Haji. Éta nu jadi matak si cikal lalaki téh ku bapana dingaranan Ujang Obon Suja’i. Tapi ku lantaran lingkungan gaul urang bulé, babaturan ulinna téh hararésé ngucapkeun ngaranna. Nya tuluyna mah dilandi baé jadi Jon  Bon Jovi.

Sanggeus ngangkleung salila sapuluh poé, kapal balik deui ka Palabuan Miami. Jon Bon Jovi saparakanca jrut tarurun tina kapal rék nuluykeun lalampahanana ka New Mexico . Béjana rék shooting vidéoklip “Blaze of Glory”. Barang rék jrut turun, Jon ngaharéwos : “Iday, lamun silaing rék mulang ka Garut, béjaan déwék, nya. Rék ku télépon, faksimil atawa e-mail, kumaha silaing baé. Déwék hayang milu. Haté téh geus kumejot hayang moro bagong jeung Mang Sadeli ka Cikuray.” Kuring ngaheueuhkeun.

Tilu bulan ti harita, kuring meunang cuti taunan. Maksud téh rék nyelang balik ka Garut. Ku lantaran kitu kuring nélépon ti Miami ka New  Jersey ngabéjaan Ujang Obon. Ngan ampun rudetna. Kuring dipingpong ka ditu ka dieu. Ti imahna dititah nélépon ka Fans Club. Ari pék téh ti FC  kudu asup heula waiting list. Lamun henteu kudu ngomong langsung ka promotion manager, kakara nungguan akréditasi. Jeung deui anu nampa télépon téh budak lalaki nu ngomongna semu selébor siga biduan rap music maké  basa Inggris lentong Brooklyn , New York .
“Hi, man… stay cool okay…easy buddy, easy..,” pokna. Moal salah, pasti urang négro barayana M.C.Hammer. Bakat ku pusing, ceuleuweung baé kuring dina telepon: “Hi, stupid American… listen to me! You just tell to your boss, this phone call is from Iday. I came from Singajaya… What?… No! Singajaya is located in Indonesia , not Africa … Do you understand?”
Naha atuh témbalna ti béh ditu : “Har… geuning Kang Iday,” ayeuna mah sora budak awéwé mani halimpu jeung maké basa Sunda. Kuring curinghak banget ku atoh : “Dupi ieu sareng saha?”
“Abdi téh adi kelas akang waktos sakola di Madrasah Aliyah Musaddadiyah Garut.”
“Saha nya?”
“Atikah.”
“Nyimas Atikah putrana Haji Tamim ti Bungbulang?”
“Sumuhun.”
“Naha Nyimas aya di New Jersey ?”
“Di dieu téh abdi digawé di Bon Jovi Management, diajak ku Mang Haji Suja’i.”
“Oh, kitu… kieu baé Nyimas, wartoskeun ka Jon Bon Jovi, urang miang ka Garut téa. Ngarah teu réncéd, akang rék hiber langsung ka Honolulu , diantos baé di Hotél Sheraton Waikiki, Hawaii .”
“Mangga, Insya Alloh ku abdi badé didugikeun.” Plong haté téh ngemplong. Teu sakara-kara geuning ari ngomongjeung baraya salembur mah.

Opat poé ti harita, pasosoré, Boeing 747 Northwest Airlines anu mawa kuring jeung Ujang Obon alias Jon Bon Jovi geus eunteup di Bandara Soekarno-Hatta. Sanggeus nyokot babawaan ti pabéan, Ujang Obon  ngomong,
“Iday, urang ngéndong di Bandung baé, déwék mah teu betah saré di  Batawi téh.”
“Heueuh, lah.”
“Ayeuna urang rék maké naon miang ka Bandung ?”
“Nya tumpak beus ti Terminal Kampung Rambutan, atuh.”
“Ah embung déwék mah,… ari di dieu aya séwaan limousine?”
“Silaing mah olo-olo pisan!  Apan di New York ogé tuman naékangkot!”
Jon Bon Jovi keukeuh hayang tumpak limousine alias sédan méwah sasis panjang téa. Sok nyeri cangkéng lamun tumpak sédan biasa mah, basana téh.
“Dasar milyunér, mani élodan pisan!” kuring kukulutus. Kapaksa kuring mapay néléponan réntal mobil sa-Jakarta. Untung baé aya nu nyéwakeun sédan pangantén, Volvo 960 Limo-turbomatic, hiji-hijina mérek sédan limousine anu asup ka Indonésia.

Tabuh salapan peuting. Sakadang Volvo anu ditumpakan ku kuring duaan jeung Ujang Obon katilu supir geus tepi ka Bandung anu saterusna langsung check-in di Grand Hotel Preanger. Bakat ku capé jeung tunduh, rérés salat isa teu kungsi mandi heula, kuring dugsek saré mani  tibra.
Kira-kira tabuh satengah dua peuting, panto kamar aya anu ngetrokan. Kuring ngoréjat : “Saha?”
“Déwék, Obon.” Bari lulungu, kuring mukakeun panto,
“Aya naon, Jang?” Beungeut Jon kaciri mani sepa. Ku naon yeuh? gerentes haté.
“Teuing euy, déwék téh teu bisa saré…tamba kesel tuluy nyieun  lagu. Rumpakana mah geus anggeus, tinggal nyieun judulna wungkul.”
“Geus   atuh, ayeuna mah saré baé heula…mikiran pijuduleun lagu mah isuk deui baé,” témbal kuring bari merelek heuay.
“Anu matak teu bisa peureum-peureum acan. Kieu balukarna lamun béakeun barang téh. I have no stuff  anymore,” ceuk Jon bari meubeutkeun manéh kana korsi. Kuring kerung. Béakkeun barang? Dina basa American slank, kecap stuff hartina sarua jeung dope atawa drugs alias obat bius. Boa-boa Ujang Obon sok tripping? Ongkoh geus ilahar pikeun kaom American celebrities mah ngonsumsi narkotika sabangsaning héroin, kokain, atawa crack (kokain sintétis) téh.
“Barang naon? PTP? LSD? Ecstacy? Diazepam? Amphetamine? Rék meuli anu kitu di dieu mah hésé.”
“Lain atuh, ieu mah ududeun.”
“Mariyuana? Hashish? Ganja? Sarua héséna, Jang.”
“Silaing mah nyangka goréng baé ka  déwék téh! Ieu mah udud roko biasa, deuleu!” témbal Ujang Obon bari  nyeuneu.
“Oh…gampang atuh ari nu kitu mah. Meuli baé di kafé, sugan buka kénéh.”
“Anu matak euweuh.”
“Euweuh? Piraku euweuh Marlboro, Lucky Strike, Camel, Mild Seven, Chesterfield ?”
“Lain éta roko kabeuki  déwék mah.”
“Oh, roko kéréték? Dji Sam Soe, Gudang Garam Filter, atawa Bentoel?”
“Lain, lain éta.”
“Roko mérek naon atuh kabeuki silaing  téh?” kuring mimiti keuheul.
Jon Bon Jovi melong ka kuring. Bari meureudeuy semu éra, manéhna  ngomong lalaunan : “Roko Cap Gentong…” Leng kuring ngahuleng, awahing ku reuwas awor jeung hayang seuri. Baruk Jon Bon Jovi nyandu udud roko Cap Gentong? Naha teu salah kitu? Tagog baé vokalis hardrock music nomer wahid, lamun indit- inditan kudu baé maké sédan limousine, ari heug kalandep kana ngudud roko Cap Gentong?! Kungsi sotéh kuring meuli roko nu kitu mangsa kuring keur kaédanan lalajo ronggéng dombrét di basisir Blanakan, Subang.
Jon Bon Jovi sahinghingeun ceurik. Euh, aing mah! Lamun henteu digugu kahayangna kuriak matak gujrud sakuliah hotél. Ngérakeun pisan!  Sanajan horéam nataku, kuring maksakeun manéh.
“Hayu atuh, urang néangan.” Manéhna mani haripeut.
“Ka mana néanganana, nya?”
“Urang mapay baé, ka Pasarbaru, ka Bojongloa, ka Tegallega, ka Cicadas, lamun kapaksa-kapaksa teuing mah urang meuli baé roko klembak menyan di tukang rampé,” témbal kuring ngaheureuyan manéhna. Jon nyéréngéh.
Jon jeung kuring kaluar ti hotél tumpak taksi. Palebah Cicadas, taksi dieureunkeun. Jrut turun, tuluy leumpang mapay émpér toko bari miharep susuganan aya jongko anu ngajual roko kameumeutna Jon Bon Jovi.

Kabeneran leumpang téh ngaliwatan riungan tukang béca anu keur maén gapléh dina trotoar jalan. Ari heug téh kadéngé aya anu ngomong : “Najis, aing mah…balak kosong!” Ger riungan téh sareuri éak-éakan. Ngadéngé kitu, Jon ngarandeg bari tuluy ngahuleng.
“Ku naon, Jang?” kuring nanya rada hariwang. Manéhna teu némbal. Rada lila manéhna ngahuleng. Naha atuh ari  gorowok téh : ” Eureka ! that’s right! Éta pisan pijuduleun lagu téh!” Jon katempo jigrah pisan.
“Iday, hayu urang balik ka hotél!”
“Apan urang néangan roko téa?” banget kuring teu ngarti.
“Teu kudu, urang meuli roko saaya-aya baé di hotél!” témbal manéhna sumanget naker.
“Har… ari silaing?!” kuring ukur werat ngageremet.

Ayeuna kuring geus teu digawé dina kapal deui. Miami , Kingston , Nassau , Puerto Rico , Bahamas , Antigua ngan kari waasna. Ti saprak kuring kawin meunangkeun parawan urang Cikajang, kuring eureun ngalalana. Pagawéan kuring ayeuna mah ngabantuan bapa mitoha kana ngebon engkol jeung wortel.

Sabulan ka tukang, grup band Bon Jovi ngayakeun konser musik “Crossroad to The East” di Jakarta. Ujang Obon ngahaja ngirim télégram ka Cikajang. Sono hayang panggih, basana téh. Éra-éra ogé kuring nedunan ondanganana. Harita kuring indit ka Batawi téh sakalian iang wortel ka Pasar Induk Kramatjati. Sabalikna ti pasar, kuring nyimpang ka Hotél Hilton International. Barang sup ka lobby hotél, aya nu ngagentraan.
“Kang Iday!” cék sora awéwé. Ari dilieuk, kuring olohok mata simeuteun. Atikah imut. Aduh, ieung…urut kabogoh téh mani jadi démplon kieu, gerentes haté. Hanjakal baheula kalah ditinggalkeun. ..hé…hé.. . Diteuteup ti luhur ka handap, katara awakna tambah ngeusi jeung tambah geulis, ngan dangdosan mah tetep baé nganggo busana muslimah, leungeun katuhu ngeupeul Nokia, leungeun  kénca ngajinjing IBM Notebook.
“Hey, teu kénging melong sapertos kitu. Engké ku abdi iwartoskeun ka Ceu Empat di Cikajang geura,” manéhna ngagonjak. uring ngélémés éra ngadéngé Atikah nyebut ngaran pamajikan.
“Kang, Ujang Obon tos ngantosan ti tatadi, hayu!” Kuring nuturkeun manéhna naék lift. Reg lift eureun di tingkat pangluhurna, president suite. Barang amprok jeung Jon Bon Jovi, manéhna ukur maké kaos utung jeung disasarung. Manéhna teu sirikna ngagabrug. Saterusna kuring jeung manéhna alécok ngawangkong. Sanggeus rinéh,
“Iday, silaing inget kénéh waktu nganteur déwék néangan roko ka Cicadas téa?”
“Tangtu baé atuh. Naha kumaha kitu?”
“Apan omongan tukang béca anu keur maén gapléh téa jadi judul lagu kokojo keur albeum déwék anu panganyarna, ” témbalna semu agul bari ngasongkeun CD anu weuteuh kénéh. Barang maca judul lagu kokojo anu dicitak dina bungkus CD, cakakak kuring seuri ngeunah pisan. Atuda kuring ogé milu  ngadéngé, atra pisan tukang béca téh ngomong : “Najis, aing mah!… balak kosong!” Naha atuh ari dina judul lagu bet jadi robah kieu? Teuing Jon Bon Jovi anu ceuli léntaheun atawa pédah nulisna maké basa nggris lentong New Jersey . Nu sidik, dina éta CD téh ngajeblag tulisan anu unina, “Best  cut: This ain’t a Love Song.”

Si Kabayan Maling Nangka

ti rini….pspsr

Hiji poé Si Kabayan jalan-jalan. Manggih tangkal nangka di kebon batur.
Nangkana  geus aya nu asak. Si Kabayan kabitaeun. Atuh térékél wé naék kana
tangkal  nangka.  Nangka  nu  geus asak téa diala, terus dipurak dina luhur
tangkal. Keur kitu torojol nu bogana. Si Kabayan digebah.
?Hoyah, Si Kabayan maling nangka!?
?Henteu, da,? témbal Si Kabayan.
?Éta geutahna dina biwir, rapet??
?Henteu, da diminyakan,? témbal Si Kabayan deui.

Si Kabayan Ngala Nangka

Si  Kabayan  dititah  ngala  nangka ku mitohana. ?Nu kolot ngala nangka
téh,  Kabayan!?  Ceuk  mitohana. Kencling Si Kabayan ka kebon, nyorén bedog
rék  ngala  nangka. Barang nepi ka kebon, Si Kabayan alak-ilik kana tangkal
nangka.  Manggih nu geus kolot hiji tur gedé pisan. Tuluy waé diala. Barang
dipanggul kacida beuratna.
?Wah,  moal kaduga yeuh mawana, ? pikir Si Kabayan téh. Tuluy wé nangka
téh ku Si Kabayan dipalidkeun ka walungan. Jung waé balik ti heula, da geus
kolot ieuh!? ceuk Si Kabayan téh nyarita ka nangka.
Barang tepi ka imah, Si Kabayan ditanya ku mitohana.
?Kabayan, meunang ngala nangka téh??
?Komo wé meunang mah, nya gedé nya kolot,? témbal Si Kabayan.
?Mana atuh ayeuna nangkana?? Mitohana nanya.
?Har,  naha can datang kitu? Apan tadi téh dipalidkeun dititah balik ti
heula, ceuk Si Kabayan téh.
?Ari  manéh,  na  mana  bodo-bodo  teuing.  Moal enya nangka bisa balik
sorangan!? Mitoha Si Kabayan keuheuleun pisan.
?Wah  nu bodo mah nangkana, kolot-kolot teu nyaho jalan balik,? ceuk Si
Kabayan bari ngaléos.

Iklan

43 responses

22 11 2008
yanti

wah hebat pisan kang obuy teh.

2 01 2009
Trey'93

Saya boga teka-teki nu sampe aya can k panggih jwbanna? Bau apa yg ga ad tandingannya didunia? Lumayan euy aya hadiahan! Suer.. Tah..

2 01 2009
obuy

NYA ETA ATUH…..EUWEUH IRUNGAN BAE BISA UTAH.. KOMO MUN AYA

13 01 2009
Andi S, KI95

Huahahaha…. cik atuh carpon berikut na…. Lumayan… bisa seuri sorangan… padahal harita mimiti maca teh tabuh 2 enjing…. eta mah seuri teu katahan tea…. kumaha bisa nahan…. da karak apal dupi jenengan na JON BON JOVI teh UJANG OBON SUJA’I….. huahahahahahaha….. Lanjut kang……..

17 01 2009
obuy

Tray mana hadiahna??????panan ku ana geus dijawab. meni euweuh respon pisan.!!!!!

23 01 2009
gurandil'93

UKA-UKA : Bagi yang lemah jantung, ibu hamil dan paranoid tidak disarankan membaca cerita ini

CERITA SERAM DI ICU RS. SARDJITO

Ada kejadian aneh di rumah sakit Perawatan Intensif (ICU) ini dimana para pasien selalu meninggal di tempat tidur pada kamar yang sama dan selalu pada Jumat pagi tanpa peduli umur, kelamin, kondisi kesehatan mereka ataupun latar belakang kesehatan.

Hal ini sangat membingungkan para dokter dan beberapa bahkan berpikir bahwa hal ini ada hubungannya dengan supranatural. Mengapa selalu pada hari Jumat dan pada tempat tidur yang sama. Lalu para dokter memutuskan untuk menuntaskan kasus ini dan menyelidiki penyebab dari beberapa kejadian ini…

Begitu tiba hari Jumatnya, semua orang di rumah sakit tersebut dengan tegang menunggu akankah kejadian buruk itu terulang kembali. Lalu berbaringlah pasien baru rumah sakit itu Di sana. Beberapa dokter sudah memegang tasbih, quran,bible bahkan sebagian lagi memegang salib kayu dan benda-benda suci lainnya untuk menangkal iblis…

Sementara sang pasien masih terbaring di sana.

Seiring waktu berputar…. .. pukul 08:00…. 08:30…. tepat sebelum Waktu keramat itu tiba ……

pintu kamar tersebut terbuka….. ……… .tangan para dokter & perawat yang ada di ruangan itu bergetar hebat, tdk ada seorangpun yg berani membuka mata. Mereka tetap focus pada doa2 yang tidak berhenti mereka baca sejak awal.

Kemudian masuklah Sarimin…part timer cleaning service untuk hari Jumat…

Ia langsung mencabut peralatan untuk nafas bantuan dari stop kontaknya lalu menggantinya dengan vacuum cleaner dan mulai membersihkan ruangan

23 01 2009
rini

Hebat euy..sarimin teh bisa jadi malaikat maut..kirain cuman doger monyet aja…sarimin pergi ke pasar

23 01 2009
iwan

lucu lucu lumayan lah keur mengobati kesepian dan kabulusan hiiiy tiris jeung poek keneh deui.

23 01 2009
Trey'93

Ha..ha..ha

23 01 2009
gurandil'93

Rin… ayeuna Sarimin na tos pindah gawe di… lab. Kimia Fisik – Singaperbangsa….ihik….ihikkk

23 01 2009
gurandil'93

Nuhun Wan atas ‘pujiannya’… tapi nama Ente’ kedahna IWAN HUJATMAN lain IWAN BUDIMAN…. he…he…he… huuhuuuyyyyy..!

23 01 2009
rini

kalaluar eta aslina…teu robah geus karolot teh…sing loba dzikir kudunateh….mot bejakeun ka P’sarimin SP, kamari aya keneh da…disaruakeun jeung..monyet….dosa tah

23 01 2009
gurandil'93

Nu mimitian nyebatkeun ‘doger monyet’ pan Ce’ Rini……
Mung Mas Doyok…oph.. Mas Sarimin mah emang ti baheula di lab. Kimia-Fisik.
Jadi jangan suka memutar balikkan fakta ah….. huhuuyy..!!

24 01 2009
aRJuna

e eh …. naha kawula aya di tengah tengah paguneman eks. mahasiswa nya ? coba kadieu jang dawala !! pang ningalikeun eusi pikiran eta eks mahasiswa… sugan keur rada salaletress.

24 01 2009
SW

pagi temen temen …. liburan telah tiba mudah mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. kalo ke bandung ajak ajak kita untuk ketemuan.

25 01 2009
Bagja Rahayu

Selamat pagi juga….yeuh urang ayeuna keur di BDG, poe senen urang geus balik deui ka habitatna. Yu…urang kopi darat………….

26 01 2009
Andi Supakti, KI95

pagi oge ah nurutan…. jadi hoyong ameng deui ka bdg euy, asaan mah tos aya sataun neun abdi teu kabandung….(bari ngalamun keun…) kangen ku Gapangan Sipak Bula na… komo mun minggu enjing pas baheula masih kuliah… inget weh… payuneun telkom… sok seueur nu geulis egol2an ngiringan erobik ceunah mah… pan lumayan… bisa cuci pikiran….. eh cuci mata…. da mulut mah dikumbah ku sarapan pagi…hehehehe (dasar jorok…. ceuk nu maca… bae weh da ku nyalira ieu…) hayu atuh urang ngarumpul…. mun tiasa.. tempat na nu bisa ngenang baheula sarerea… cara kang emil baheul nu sok mojok sareng neng pipit na dimana2… ato akang shandi nu sok ngadumel PKB (penggoda kaum berjilbab…. sihoreng teh kabogoh na baheula berjilbab oge…hehehehehe… termakan hujatan sorangan… hehehehehehe) bari sok mojok di gazebo na sareng teteh baheula… nya… eh enya kaemutan ka kang KODIMAN nu tos janten manager …. da mun teu lepat mah… paling resep nongkrong di gasibu sareng non saha teh….? ( bari mikir… maklum rada belet…. da harita ge IPK kuring teh mung 4 kirang….. kirang na 2,5… hehehehehe…. mantakan teu aya perusahaan nu narima kuring lantaran IPK na euweuhan….. )…. eh kang wendi…. dupi akang teh janten sareng teteh nu baik hati, cantik dan pendiam baheula….? da emang eta mah pilihan jitu mun janten mah…. lebar ah mun di leupas…. ibu nino… masih kuru ayeuna… ato tos makmur yeuh… salam nya ka guru bahasa ingris…. ibu saha teh… nu bodas2, geulis, rada okem… oh enya bu ikeu nurhasanah nya… hehehehehe…. asaan mah baheula teh katelah omeswati sanes… da omeswata na mah kang emil….. jadi emut basa keur ka leuwueng… mun teu lepat teh… basa nuju ngaliwet nya… bari nyarita ngalor ngidul… eh aya nu cingogo mundur lalaunan ti kumpulan bari hitut ngahaja ditahan tapi teu katahan tea…. tuluy kaluar weh… eh eta hitut di pilarian ku sarerea teu kapendak…. emang hitut parawan mah beda pisan… gancang nyumput na….. nya akang Tepu…. da gondrong2 ge rada borangan… eh enya… mana neng Wulandari…. eh kang nyunyun… teu OL… teh rini punten… abdi bayol na teu raos…. wios japri weh nya teh….. meh tumaninah nyuhunkeun hapunten na ka teteh rini…… sok carpon na deui… ulah nu serem… da abdi ge jalmi borangan…. hehehehehe (bari nyengir era…. da tadi mah moyokan kang tepu….)… mangga mang….

27 01 2009
SW

panyang pssssaaaaaan, di?

27 01 2009
gurandil'93

Setelah mengeluarkan Fatwa Rokok Haram dan Golput Haram, kini MUI mengeluarkan fatwa baru kembali :

“Haram Hukumnya Bagi Seorang Laki2 Menikah Dengan Gadis Sekantor..”

Setelah diadakan rapat dan diskusi diantara para pemimpin MUI dan dewan
pakarnya, dan juga telah ditimbang berdasarkan ayat-ayat alquran dan
hadis nabi yang terpercaya sahihnya, maka MUI mengeluarkan fatwa :
“HARAM HUKUMNYA BAGI SEORANG LAKI-LAKI UNTUK MENIKAH DENGAN GADIS
SEKANTOR”

Fatwa MUI ini telah menimbulkan perdebatan yang sangat sengit antara
yang pro dan kontra. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa MUI telah
gegabah mengambil keputusan tersebut. Untuk mencari tahu alasan MUI
mengeluarkan fatwa tersebut, maka wartawan Republika mewawancarai
sekretaris umum MUI Prof.Dr. Din Syamsudin.

Inilah isi wawancara tersebut:

Wartawan: “Pak Syamsudin, bagaimana MUI bisa mengeluarkan fatwa haram
untuk menikahi gadis sekantor?”

Prof.Dr.Din Syamsudin: “Emang haram, menikahi satu orang gadis aja
berat, apalagi satu kantor, kan itu banyak jumlahnya… …….please deh…jangan gilllaa ddooooong” ….??/###??

27 01 2009
Ade_Kayungyun

Bener pisan, eta teh! da urang ge moal kuat mun kudu sakantor mah, ieu ge sasakola di SMA geus rieut komo sakantor!

27 01 2009
Yudi'93

atuh dikantor abdi mah teu haram nikah gadis sekantor, ngan ukur 4 orang. kecuali di pabrik garmen sampai 5000 orang, teu kabayang kumaha jadina. nya.

28 01 2009
trey'93

HATI-HATI MUNGKIN SELANJUTNYA GILIRAN ANDA

  ANGKOT SETAN

 Kurang lebih pukul 10 malam, Seorang wanita tengah baya (nenek-nenek  untuk  lebih tepatnya),
berumur sekitar 63 tahun sedang menuju pulang setelah berbelanja buah-2an di toko buah didaerah rawamangun, yang tidak jauh dari rumahnya..

 Sudah kurang lebih 20 menit sang nenek menunggu angkot (mikrolet) yang biasa dinaikinya pulang..tapi angkot yang ditunggu tak kunjung tiba.
  Memang biasanya angkot tersebut sudah berhenti beroperasi pada pukul 21.30 paling malam, namun entah mengapa, sang nenek merasa bahwa masih ada angkot yang akan membawanya pulang…

Setelah 35 menit menunggu..akhirnya benar, angkot yang ditunggu sang nenek muncul. Hal yang tidak biasa terjadi… Lalu naiklah sang nenek ke dalam angkot yang berisi 3 orang.. 1 orang supir dan 2 orang penumpang lain yang kedua-2nya adalah seorang wanita cantik, berambut
  panjang, dengan  pakaian pesta berwarna putih (broken white tepatnya)..

Sang nenek sempat berpikir…” aneh sekali….dua orang wanita cantik  berpakaian pesta warna putih, pada malam hari begini naik angkot” Tapi
 sang nenek tidak mau meneruskan apa yang ada di pikirannya, walaupun bulu  kuduknya sudah mulai berdiri. Terjadilah suasana yang dingin, hening tanpa suara pada angkot tersebut. Sang supir-pun hanya menyupir tanpa menengok
atau mengeluarkan suara sedikitpun.. .cara menyupirnya pun cenderung kasar, dan ngebut-ngebutan. ..

Tak sabar sang nenek untuk tiba di daerah rumahnya…sampai akhirnya,Sang nenek tiba di jembatan biasa tempat ia turun. setelah menyiapkan selembar uang Rp. 10 ribu-an (karena memang tinggal satu lembar uang 10 ribuan yang dia punya) untuk membayar angkot, Sang nenek lalu memberhentikan angkot tersebut

              “Bang…kiri, bang..”

Sang supir langsung memberhentikan angkotnya
  dengan rem mendadak tanpa bersuara..

Lalu sang nenek turun, dan menyerahkan lembaran uang Rp. 10 ribu  terakhirnya melalui jendela pintu depan angkot…sambil  menunggu
kembalian ongkosnya..

              Tapi ternyata…. ……

Sang Supir langsung menginjak gas dan meninggalkan nenek tersebut tanpa  mengembalikan uang sang nenek…

              Nenek itu berteriak… “DASAR ANGKOT
              SETAAAAAAAAANNNNNNN ….!!!!! !!!!!!!!! ”

.Hehehehehehe. …..serius amat seeh bacanya…
         

28 01 2009
Andi Supakti, KI95

huahahahahahahahaha………..
eta mah tukang angkot na nu teu baleg….
huahahahahahaha………
bisaan nyieun carita na…….

30 01 2009
gurandil'93

Nilai seikat Kembang

Seorang pria turun dari sebuah mobil mewah yang diparkir di depan kuburan umum. Pria itu berjalan menuju pos penjaga kuburan. Setelah memberi salam, pria yang ternyata adalah sopir itu berkata,

“Pak, maukah Anda menemui wanita yang ada di mobil itu? Tolonglah Pak,karena para dokter mengatakan sebentar lagi beliau akan meninggal!”

Penjaga kuburan itu menganggukkan kepalanya tanda setuju dan ia segera berjalan di belakang sopir itu. Seorang wanita lemah dan berwajah sedih membuka pintu mobilnya dan berusaha tersenyum kepada penjaga kuburan itu sambil berkata,

” Saya Ny . Steven. Saya yang selama ini mengirim uang setiap dua minggu sekali kepada Anda. Saya mengirim uang itu agar Anda dapat membeli seikat kembang dan menaruhnya di atas makam anak saya. Saya datang untuk berterima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Saya ingin memanfaatkan sisa hidup saya untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong saya.”

“O, jadi Nyonya yang selalu mengirim uang itu? Nyonya, sebelumnya saya minta maaf kepada Anda. Memang uang yang Nyonya kirimkan itu selalu saya belikan kembang, tetapi saya tidak pernah menaruh kembang itu di pusara anak Anda.” jawab pria itu.

“Apa, maaf?” tanya wanita itu dengan gusar.

“Ya, Nyonya. Saya tidak menaruh kembang itu di sana karena menurut saya, orang mati tidak akan pernah melihat keindahan seikat kembang. Karena itu setiap kembang yang saya beli, saya berikan kepada mereka yang ada di rumah sakit, orang miskin yang saya jumpai, atau mereka yang sedang bersedih. Orang-orang yang demikian masih hidup, sehingga mereka dapat menikmati keindahan dan keharuman kembang-kembang itu, Nyonya,” jawab pria itu. Wanita itu terdiam, kemudian ia mengisyaratkan agar sopirnya segera pergi.

Tiga bulan kemudian, seorang wanita cantik turun dari mobilnya dan berjalan dengan anggun ke arah pos penjaga kuburan.

“Selamat pagi. Apakah Anda masih ingat saya? Saya Ny . Steven. Saya datang untuk berterima kasih atas nasihat yang Anda berikan beberapa bulan yang lalu. Anda benar bahwa memperhatikan dan membahagiakan mereka yang masih hidup jauh lebih berguna daripada meratapi mereka yang sudah meninggal. Ketika saya secara langsung mengantarkan kembang-kembang itu ke rumah sakit atau panti jompo, kembang-kembang itu tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi saya juga turut bahagia. Sampai saat ini para dokter tidak tahu mengapa saya bisa sembuh, tetapi saya benar-benar yakin bahwa sukacita dan pengharapan adalah obat yang memulihkan saya!”

So…….Jangan pernah mengasihani diri sendiri, karena mengasihani diri sendiri akan membuat kita terperangkap di kubangan kesedihan. Ada prinsip yang mungkin kita tahu, tetapi sering kita lupakan, yaitu dengan menolong orang lain sesungguhnya kita menolong diri sendiri.

3 02 2009
gurandil'93

PILIH GADIS MATEMATIS ATAU GADIS LOGIS?

Ada dua orang gadis, salah satu dari mereka cara berpikirnya MATEMATIS
(M) dan yang lainnya cara berpikirnya mengandalkan LOGIKA ( L) . Mereka
berdua berjalan pulang melewati jalan yang gelap, dan jarak rumah mereka
masih agak jauh. Setelah beberapa lama mereka berjalan….

M : Apakah kamu juga memperhatikan, ada seorang pria yang sedang
berjalan mengikuti kita kira2 sejak tigapuluh delapan setengah menit
yang lalu? Saya khawatir dia bermaksud jelek.

L : Itu hal yang Logis. Dia ingin memperkosa kita.

M : Oh tidak, dengan kecepatan berjalan kita seperti ini, dalam waktu 15
menit dia akan berhasil menangkap kita. Apa yang harus kita lakukan.

L : Hanya ada 1 cara logis yg harus kita lakukan, yaitu berjalan lebih
cepat.

M : Itu tidak banyak membantu, gimana nich…..

L : Tentu saja itu tidak membantu, Logikanya kalau kita berjalan lebih
cepat dia juga akan mempercepat jalannya.

M : Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dengan kecepatan kita seperti ini
dia akan berhasil menangkap kita dalam waktu dua setengah menit…

L : Hanya ada satu langkah Logis yang harus kita lakukan.. Kamu lewat
jalan yang ke kiri dan aku lewat jalan yang kekanan. sehingga dia tidak
bisa mengikuti kita berdua dan hanya salah satu yang diikuti olehnya.

Setelah kedua gadis itu berpisah, ternyata Pria tadi mengikuti langkah
si gadis yang menggunakan logika (L ). Gadis matematis ( M) tiba di
rumah lebih dulu dan dia khawatir akan keselamatan sahabatnya. Tapi,
tidak berapa lama kemudian, Gadis Logika (L ) datang.

M : Oh terima kasih Tuhan.. Kamu tiba dengan selamat.
Eh, gimana pengalamanmu diikuti oleh Pria tadi?

L : Setelah kita berpisah dia mengikuti aku terus.

M : Ya.. ya.. Tetapi apa yang terjadi kemudian dengan kamu?

L : Sesuai dengan logika saya langsung lari sekuat tenaga dan Pria
itupun juga lari sekuat tenaga mengejar saya.

M : Dan… dan..

L : Sesuai dengan logika dia berhasil mendekati saya di tempat yang
gelap…

M : Lalu.. Apa yang kamu lakukan?

L : Hanya ada satu hal logis yang dapat saya lakukan, yaitu saya
mengangkat rok saya..

M : Oh… Lalu apa yang dilakukan pria tadi?

L : Sesuai dengan logika… Dia menurunkan celananya…

M : Oh tidak… Lalu apa yang terjadi kemudian?

L : Hal yang logis bukan, kalau gadis yang mengangkat roknya larinya
lebih cepat dari pada lelaki yang berlari sambil memelorotkan
celananya… So akhirnya aku bisa lolos dari pria itu…Huuhuuyyyyyy!!!

4 02 2009
iwan

ternyata kakang gurandil orangnya logis juga

4 02 2009
trey'93

pengalaman pribadi….

4 02 2009
boey

Tapi ceuk saya mah teu logis oge eta aww teh….
naha bet lumpat.? bari can puguh arek mekprek? boa-boa arek mere duit lain ‘bibit budak’..atawa di udak tora sudiro anu jiga dewek…pan bagja meren?

4 02 2009
iwan

kumaha ceuk akang sobur wae lah

5 02 2009
gurandil'93

Buy… eta aww na budak kappatheta, salah sahijina si Gadis Sunsilk’95 salakina oge sigana budak kappatheta (ceuk si Trey…pangalaman pribadi…..)…hikk…hikk…hiikkk huhuyyy!!

7 02 2009
neogenesa

Tapi naha teu dicaritakuen rupa na…. bisa jadi aww na teh nona versi 45…. nu aya ge lalaki ngudag nini…. hehehehehehehe…….

9 02 2009
gurandil'93

Aya-aya wae…………..

WANITA PENYELAMAT
Seorang wanita cantik tengah menikmati perjalanannya dengan kapal pesiar. Untuk mengenang perjalanannya, dia menulis dalam buku harian. Tanggal 13: Sebuah keberuntungan buatku. Aku berhasil mengenal kapten kapal dan ternyata dugaanku benar. Dia sangat gagah… Aaah beruntungnya aku. Tanggal 14: Tanpa kuduga sang kapten mengajakku makan malam dan… Alamak dia juga memuji kecantikanku… Aku jadi tersanjung. Tanggal 15: Dia mengajak makan malam lagi. Sang kapten ternyata nakal juga. Dia mulai berani mengajakku bercinta dan menunggu jawabanku besok. Tanggal 16: Dia menagih janji. Dengan jual mahal kutolak dia. (emangnya gua apaan…) eh…dia malah mengancam akan menenggelamkan kapal beserta 1200 penumpangnya. Tanggal 17: Pagi yang cerah. Aku bangga bisa menyelamatkan nyawa 1200 penumpang.

KOTAK HITAM
Tiga orang perempuan sedang dalam perjalanan naik pesawat terbang. Setengah jam setelah mengudara, pilot mengumumkan adanya gangguan dan para penumpang diminta untuk mempersiapkan diri karena pesawat akan mendarat darurat. Perempuan pertama segera memakai semua perhiasannya, mulai dari kalung, gelang, cincin dan anting. Dengan pandangan tak mengerti, kedua perempuan yang lainnya bertanya apa maksud dari tindakan tersebut.“Dengan memakai semua perhiasan ini, semua orang akan tahu kalau aku kaya. Jadi mereka akan menolongku lebih dulu,” jawabnya. Perempuan kedua segera membuka blus dan bra-nya. Ketika yang lain bertanya, ia menjawab, “Ketika regu penolong datang, mereka akan langsung melihat betapa seksinya dadaku dan aku akan ditolong lebih dulu.”Perempuan ketiga yang kebetulan berkulit sangat hitam melepaskan celana luar dan dalamnya. Kemudian ia berkata, “Biasanya sih, orang-orang akan mencari kotak hitam lebih dulu.”

KAKEK & BRA
Merayakan ulang tahun perkawinan ke 50-nya, seorang kakek bermaksud membeli hadiah buat si nenek. Berangkatlah si kakek naik bis sambil berpikir, “beli apa ya?” Di sebelah kebetulan duduk seorang gadis yang tengah membaca majalah yang di sampulnya ada iklan bra. Si kakek dapat ide untuk memberi hadiah bra buat nenek. Sampai di toko lingerie, kakek tampak kaget dengan begitu banyak pakaian dalam bergantungan. “beli apa, kek?” kata penjaga toko kaget karena ada kakek-kakek ke tokonya. “Mau beli BH buat nenek.” Si penjaga toko bertanya, “Ukurannya berapa?” Si kakek terlihat bingung, “Nah itu… masalahnya kakek lupa nomornya dan nggak bawa contoh..” Si penjaga toko mencoba cari ukuran, “Mungkin sebesar jeruk bali, kek?” Si kakek masih terlihat bingung, “Wah, kegedean.” Si penjaga toko iseng bertanya, “jeruk Garut, kali ya?” Kakek berpikir sejenak, “Kayaknya masih kegedean.” Penjaga toko bingung, tapi tak hilang akal, “oh ya, mungkin sebesar telur bebek?” Si kakek tampak bersemangat karena tebakan penjaga toko itu tepat, “Ha, betul!” Matanya berbinar, “Tapi, yang didadar.”

ONTA SAYA……….
Di tengah padang pasir saat terik matahari siang, Hasim bersama ontanya berjalan sendirian. Tiba-tiba timbul gairah seks yang menggebu-gebu, Hasim berpikir, “Kenapa sekarang? Di tengah padang pasir begini dengan siapa saya harus melampiaskannya?” Karena sudah nafsu dan pengaruh dahsyatnya terik matahari padang pasir membuat otaknya sedikit error, diapun berpikir untuk melampiaskan nafsunya pada ontanya. Melihat gelagat aneh majikannya tersebut, si onta berusaha menyelamatkan diri dengan berlari. Hasim pun mengejarnya, namun onta itu sepertinya terlalu cepat untuk dikejar.

Tiba tiba ada pesawat yang melintas di tengah padang pasir tersebut dengan api membakar kedua mesinnya dan pesawat pun itu jatuh sekitar 50 meter dari Hasim berdiri. Hasim menghampiri pesawat tersebut, tak ada satupun penumpang yang terlihat selamat. Saat Hasim akan pergi meninggalkan pesawat tersebut, dia melihat seorang pramugari seksi tergolek tak jauh dari bangkai pesawat. Begitu didekati ternyata pramugari itu masih hidup dan Hasim pun merawat pramugari tersebut.

Begitu pramugari itu bangun, ia langsung memeluk Hasim dan bilang, “Anda telah menyelamatkan saya. Saya akan melakukan apa saja untuk membuat Anda senang.” Hasim pun menyambut dengan gembira, “Serius nih? Apa saja?” Pramugari itu berkata dengan nada menggoda,“Apa saja walaupun itu melelahkan”. Hasim pun langsung memegang tangan pramugari tersebut dan berkata, “Tolong bantu tangkap onta saya, ya!”

huhuuuyy………………………….

9 02 2009
iwan

mot, jigana si hasim orang arab nya?

9 02 2009
gurandil'93

lain……TKW ti….Cirebon….he…hee…he…huhuyyy!!!

12 02 2009
gurandil'93

—Kisah di bawah ini adalah kisah yang saya dapat dari teman milis alumni Jerman, atau warga Indonesia yg bermukim atau pernah bermukim di sana . Demikian layak untuk dibaca beberapa menit, dan direnungkan seumur hidup—

Saya adalah ibu dari tiga orang anak dan baru saja menyelesaikan kuliah saya. Kelas terakhir yang harus saya ambil adalah Sosiologi. Sang Dosen sangat inspiratif, dengan kualitas yang saya harapkan setiap orang memilikinya.
Tugas terakhir yang diberikan ke para siswanya diberi nama “Smiling.” Seluruh siswa diminta untuk pergi ke luar dan memberikan senyumnya kepada tiga orang asing yang ditemuinya dan mendokumentasikan reaksi mereka. Setelah itu setiap siswa diminta untuk mempresentasikan didepan kelas. Saya adalah seorang yang periang, mudah bersahabat dan selalu tersenyum pada setiap orang. Jadi, saya pikir,tugas ini sangatlah mudah.

Setelah menerima tugas tsb, saya bergegas menemui suami saya dan anak bungsu saya yang menunggu di taman di halaman kampus, untuk pergi kerestoran McDonald’s yang berada di sekitar kampus. Pagi itu udaranya sangat dingin dan kering. Sewaktu suami saya akan masuk dalam antrian, saya menyela dan meminta agar dia saja yang menemani si Bungsu sambil mencari tempat duduk yang masih kosong.
Ketika saya sedang dalam antrian, menunggu untuk dilayani, mendadak setiap orang di sekitar kami bergerak menyingkir, dan bahkan orang yang semula antri dibelakang saya ikut menyingkir keluar dari antrian.
Suatu perasaan panik menguasai diri saya, ketika berbalik dan melihat mengapa mereka semua pada menyingkir ? Saat berbalik itulah saya membaui suatu “bau badan kotor” yang cukup menyengat, ternyata tepat di belakang saya berdiri dua orang lelaki tunawisma yang sangat dekil! Saya bingung, dan tidak mampu bergerak sama sekali.
Ketika saya menunduk, tanpa sengaja mata saya menatap laki-laki yang lebih pendek, yang berdiri lebih dekat dengan saya, dan ia sedang “tersenyum” kearah saya.
Lelaki ini bermata biru, sorot matanya tajam, tapi juga memancarkan kasih sayang. Ia menatap kearah saya, seolah ia meminta agar saya dapat menerima ‘kehadirannya’ ditempat itu.
Ia menyapa “Good day!” sambil tetap tersenyum dan sembari menghitung beberapa koin yang disiapkan untuk membayar makanan yang akan dipesan. Secara spontan saya membalas senyumnya, dan seketika teringat oleh saya ‘tugas’ yang diberikan oleh dosen saya. Lelaki kedua sedang memainkan tangannya dengan gerakan aneh berdiri di belakang temannya. Saya segera menyadari bahwa lelaki kedua itu menderita defisiensi mental, dan lelaki dengan mata biru itu adalah “penolong”nya. Saya merasa sangat prihatin setelah mengetahui bahwa ternyata dalam antrian itu kini hanya tinggal saya bersama mereka,dan kami bertiga tiba2 saja sudah sampai didepan counter.

Ketika wanita muda di counter menanyakan kepada saya apa yang ingin saya pesan, saya persilahkan kedua lelaki ini untuk memesan duluan. Lelaki bermata biru segera memesan “Kopi saja, satu cangkir Nona.” Ternyata dari koin yang terkumpul hanya itulah yang mampu dibeli oleh mereka (sudah menjadi aturan direstoran disini, jika ingin duduk di dalam restoran dan menghangatkan tubuh, maka orang harus membeli sesuatu). Dan tampaknya kedua orang ini hanya ingin menghangatkan badan.

Tiba2 saja saya diserang oleh rasa iba yang membuat saya sempat terpaku beberapa saat, sambil mata saya mengikuti langkah mereka mencari tempat duduk yang jauh terpisah dari tamu2 lainnya, yang hampir semuanya sedang mengamati mereka. Pada saat yang bersamaan, saya baru menyadari bahwa saat itu semua mata di restoran itu juga sedang tertuju ke diri saya, dan pasti juga melihat semua ‘tindakan’ saya.

Saya baru tersadar setelah petugas di counter itu menyapa saya untuk ketiga kalinya menanyakan apa yang ingin saya pesan. Saya tersenyum dan minta diberikan dua paket makan pagi (diluar pesanan saya) dalam nampan terpisah.
Setelah membayar semua pesanan, saya minta bantuan petugas lain yang ada di counter itu untuk mengantarkan nampan pesanan saya ke meja/tempat duduk suami dan anak saya. Sementara saya membawa nampan lainnya berjalan melingkari sudut kearah meja yang telah dipilih kedua lelaki itu untuk beristirahat. Saya letakkan nampan berisi makanan itu di atas mejanya, dan meletakkan tangan saya di atas punggung telapak tangan dingin lelaki bemata biru itu, sambil saya berucap “makanan ini telah saya pesan untuk kalian berdua.”

Kembali mata biru itu menatap dalam ke arah saya, kini mata itu mulai basah ber-kaca2 dan dia hanya mampu berkata “Terima kasih banyak, nyonya.”
Saya mencoba tetap menguasai diri saya, sambil menepuk bahunya saya berkata “Sesungguhnya bukan saya yang melakukan ini untuk kalian, Tuhan juga berada di sekitar sini dan telah membisikkan sesuatu ketelinga saya untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian.”
Mendengar ucapan saya, si Mata Biru tidak kuasa menahan haru dan memeluk lelaki kedua sambil terisak-isak. Saat itu ingin sekali saya merengkuh kedua lelaki itu.

Saya sudah tidak dapat menahan tangis ketika saya berjalan meninggalkan mereka dan bergabung dengan suami dan anak saya, yang tidak jauh dari tempat duduk mereka. Ketika saya duduk suami saya mencoba meredakan tangis saya sambil tersenyum dan berkata “Sekarang saya tahu, kenapa Tuhan mengirimkan dirimu menjadi istriku, yang pasti, untuk memberikan ‘keteduhan’ bagi diriku dan anak-2ku! ” Kami saling berpegangan tangan beberapa saat dan saat itu kami benar2 bersyukur dan menyadari,bahwa hanya karena ‘bisikanNYA’ lah kami telah mampu memanfaatkan ‘kesempatan’ untuk dapat berbuat sesuatu bagi orang lain yang sedang sangat membutuhkan.

Ketika kami sedang menyantap makanan, dimulai dari tamu yang akan meninggalkan restoran dan disusul oleh beberapa tamu lainnya, mereka satu persatu menghampiri meja kami, untuk sekedar ingin ‘berjabat tangan’ dengan kami.
Salah satu diantaranya, seorang bapak, memegangi tangan saya, dan berucap “Tanganmu ini telah memberikan pelajaran yang mahal bagi kami semua yang berada disini, jika suatu saat saya diberi kesempatan olehNYA, saya akan lakukan seperti yang telah kamu contohkan tadi kepada kami.”
Saya hanya bisa berucap “terimakasih” sambil tersenyum. Sebelum beranjak meninggalkan restoran saya sempatkan untuk melihat kearah kedua lelaki itu, dan seolah ada ‘magnit’ yang menghubungkan bathin kami, mereka langsung menoleh kearah kami sambil tersenyum, lalu melambai-2kan tangannya kearah kami. Dalam perjalanan pulang saya merenungkan kembali apa yang telah saya lakukan terhadap kedua orang tunawisma tadi, itu benar2 ‘tindakan’ yang tidak pernah terpikir oleh saya. Pengalaman hari itu menunjukkan kepada saya betapa ‘kasih sayang’ Tuhan itu sangat HANGAT dan INDAH sekali!

Saya kembali ke college, pada hari terakhir kuliah dengan ‘cerita’ ini ditangan saya. Saya menyerahkan ‘paper’ saya kepada dosen saya. Dan keesokan harinya, sebelum memulai kuliahnya saya dipanggil dosen saya ke depan kelas, ia melihat kepada saya dan berkata, “Bolehkah saya membagikan ceritamu ini kepada yang lain?” dengan senang hati saya mengiyakan. Ketika akan memulai kuliahnya dia meminta perhatian dari kelas untuk membacakan paper saya. Ia mulai membaca, para siswapun mendengarkan dengan seksama cerita sang dosen, dan ruangan kuliah menjadi sunyi. Dengan cara dan gaya yang dimiliki sang dosen dalam membawakan ceritanya, membuat para siswa yang hadir di ruang kuliah itu seolah ikut melihat bagaimana sesungguhnya kejadian itu berlangsung, sehingga para siswi yang duduk di deretan belakang didekat saya diantaranya datang memeluk saya untuk mengungkapkan perasaan harunya.
Diakhir pembacaan paper tersebut, sang dosen sengaja menutup ceritanya dengan mengutip salah satu kalimat yang saya tulis diakhir paper saya .
” Tersenyumlah dengan ‘HATImu’, dan kau akan mengetahui betapa ‘dahsyat’ dampak yang ditimbulkan oleh senyummu itu.”

Dengan caraNYA sendiri, Tuhan telah ‘menggunakan’ diri saya untuk menyentuh orang-orang yang ada di McDonald’s, suamiku, anakku, guruku, dan setiap siswa yang menghadiri kuliah di malam terakhir saya sebagai mahasiswi. Saya lulus dengan 1 pelajaran terbesar yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah manapun, yaitu: “PENERIMAAN TANPA SYARAT.”

Banyak cerita tentang kasih sayang yang ditulis untuk bisa diresapi oleh para pembacanya, namun bagi siapa saja yang sempat membaca dan memaknai cerita ini diharapkan dapat mengambil pelajaran bagaimana cara MENCINTAI SESAMA, DENGAN MEMANFAATKAN SEDIKIT HARTA-BENDA YANG KITA MILIKI, dan bukannya MENCINTAI HARTA-BENDA YANG BUKAN MILIK KITA, DENGAN MEMANFAATKAN SESAMA!

18 07 2010
Naga212Geni

Hari minggu begini enaknya emang blogwalking. Mengunjungi situs teman teman. Salam Kenal dari saya ya. Di tunggu kunjungan balasannya ya di http://naga212geni.blogspot.com.

22 07 2010
Trey'93

Kumaha sih…akang sobur teh..? Geus kapanggih can passwordna ?

24 07 2010
riezcha

hhaaaaaaaaaaaaa….
lucu visann
eDuN laH…
lge dong carpon nya..!!!?

29 08 2010
Trey'93

hkhkhk……terharu….bsaan ngarangna lagi dong mas…

3 10 2010
faima

bodor pisaaaaaaaaaaaaaaaaaan euy!

24 02 2011
Rizki

Tambihan dei atuh carpona sundana !!!

21 03 2012
Nazhara Afifah Azmi

IJIN NGOPAS ah.. 😀
saha atuh PANGARANGNA na? kang OBUY atau saha? ieu abdi jang tugas kedah nganggo pangarangna 😀

16 09 2012
purchased here

I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this website on regular basis to get updated from newest information.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: